Společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o.

(dále jako „prodávající“) platné od 2.1.2020

 1. Rámcová kupní smlouva
 2. Rámcová kupní smlouva (dále jako „KS“) a její veškeré změny a doplňky musí mít písemnou formu ujednání. KS se uzavírá zejména:
 1. u každého odběru s termínovanou platbou
 2. vždy při platbě předem a v hotovosti, pokud jsou uplatňovány množstevní slevy
 3. vždy při výrobě atypického výrobku, odstínu apod.
 1. Prodávající se zavazuje, že dodá a kupující že odebere a zaplatí zboží v dodaném množství a ve lhůtě uvedené v KS.
 2. Kupující objednává u prodávajícího zboží dle platného sortimentu výrobků nebo platného a aktuálního ceníku (předmět kupní smlouvy). Objednávka musí obsahovat: množství a druh objednaného zboží, požadované balení, termín a místo dodání v souladu s KS, obchodní jméno nebo firmu kupujícího, IČO, DIČ, razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího, pověření k jednání jménem kupujícího, nejedná – li za kupujícího přímo jeho statutární orgán či nevyplývá-li z KS, případně další specifické požadavky.
 3. Objednávka je přijata a potvrzena pouze v případě, jsou-li uhrazeny veškeré splatné pohledávky dodavatele, není-li stanoveno jinak.
 4. Prodávající je oprávněn změnit dodávaná množství jen v případě výroby atypických výrobků /zakázková výroba/ a to v úrovni ±10 % z celkové dodávky.
 5. Objednávka je evidována u prodávajícího do úplného vykrytí zakázky, pokud není písemně stornována.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo u balení 0,35 – 1 l (kg) dodávat ucelené skupinové balení. Pokud bude kupující trvat na dodání menšího počtu ks než je skupinové balení, bude cena navýšena o náklady spojené s rozdělením skupinového balení.
 7. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 8. Kupní cena, vratné obaly
 1. Cena zboží je stanovena v souladu s platným a aktuálním ceníkem nebo dohodou. Prodávající bude vystavovat fakturu podle skutečně dodaného množství, balení a jakosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo v případě požadavku na výrobu neceníkových položek atypického výrobku uplatnit smluvní ceny a možnost požadovat částečnou úhradu zboží – platbou předem ve výši min. 30 % z konečné ceny, není-li stanoveno jinak.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo navýšení ceny zboží, a to u tónovaných výrobků o 10% v případě, že kupující požaduje natónovat výrobek, i když je zařízením na tónování na základě samostatné smlouvy s prodávajícím vybaven, při objednaném množství u vodou ředitelných výrobků do 175 kg nebo u syntetických výrobků do 250 kg.
 4. Kupující prohlašuje, že není v insolvenčním řízení nebo v řízení s obdobnými účinky, v likvidaci, a dále, že oznámí neprodleně prodávajícímu každou změnu adresy, změnu majitele společnosti, změnu statutárního orgánu a změnu osob oprávněných jednat za kupujícího na základě pověření nebo zmocnění, inkasních a daňových údajů. Kupující považuje veškeré informace o cenách vzhledem k třetím osobám za důvěrné, ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje, že v případě zabezpečení vlastní dopravy odebere zboží nejpozději do 5 dnů po obdržení výzvy od prodávajícího. Pokud kupující ve stanovené lhůtě neodebere zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na skladování.
 6. Vratné obaly:

Kupující má možnost vrátit vratné obaly prodávajícímu do 60 dnů ode dne vystavení faktury. Pořizovací ceny vratných obalů jsou stanoveny platným ceníkem.

 1. Po dohodě s prodávajícím je možno pro naplnění ředidla či barvy dodat vlastní obal splňující předpisy ADR. Ten však musí být popsán typem ředidla nebo barvy a označením společnosti, která ředidla nakupuje. Prodávající v tomto případě neručí za kvalitu zboží, která může být znehodnocena nevhodným stavem obalu nebo zbytkovým obsahem sudu.

8. Vratné obaly jsou fakturovány samostatně, a to v pořizovací ceně. Kupující má možnost vrátit vratné obaly prodávajícímu do 60 dnů ode dne vystavení faktury. Při vrácení vratných obalů se musí jednat o obaly prodávajícího, které byly součástí dodávky zboží. Při vrácení musí být doloženy doklady, na nichž byly obaly fakturovány, tyto doklady musí být přiloženy k dodávce vratných obalů. Vrácené obaly musí být nepoškozené a čisté. Sudy při vrácení musí splňovat následující kritéria:

*nesmí být po stranách silně promáčklé, včetně prolisu

*nesmí mít vyduté víko nebo dno

*nesmí být proražené /děravé/

*nesmí mít zdeformované hrany

*nesmí chybět šroubový uzávěr, ani v odvzdušňovacím otvoru

*nesmí být silně znečištěné barvou

*musí být opatřen symbolem prodávajícího (signo vyražené na víku, etiketa kritéria pro EUR palety

*prodávající dodává své výrobky na paletách EUR a pouze tyto vykupuje

*u palet nesmí chybět špalky nebo prkna

*paleta nesmí být silně znečištěna, promáčena nebo jinak poškozena

*palety PKP se nevykupují, pokud odběratel neprokáže, že mu byly dodány

*palety EUR jsou definovány normou ČSN 26 9110.

Podkladem k fakturaci odběratelem je „protokol o vytřídění vratných obalů“, který je sepsán vždy při vrácení vratných obalů, tento doklad je zaslán spolu s fakturou.

 1. Pro zlepšení kvality oběhových vratných obalů používá prodávající na plnění ředidel do sudů s tloušťkou plechu 1,2 mm a vyznačením loga společnosti na víku sudu. Pokud bude vratný obal vykazovat při expedici od prodávajícího určité závady, musí být tyto závady uvedeny a popsány v dokladech. Na základě tohoto může být tento sud vrácen zpět.
 2. Prodejní cena a výkupní cena vratných obalů je stanovena v aktuálním platném ceníku. Kupující fakturuje vrácené obaly prodávajícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít znečištěné či mechanicky poškozené vratné obaly (sudy, palety, viz výše). Kupujícímu bude oznámeno protokolem o vytřídění, že zásilka vratných obalů nebo její část nesplnila požadavky plynoucí z těchto obchodních podmínek a je uložena odděleně u prodávajícího a připravena k odvozu kupujícím. Pokud nebudou tyto vratné obaly kupujícím do 30 kalendářních dnů od takového sdělení odvezeny, prodávajícího je oprávněn provést jejich likvidaci, pokud nebude dohodnuto jinak. Případné náklady spojené s likvidací budou vyúčtovány kupujícímu.
 4. Platební podmínky
 5. Platby za dodávky zboží lze uskutečnit následujícími způsoby:
 1. platba v hotovosti – rozumí se složení hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na jiném sjednaném místě
 2. platba termínovaná – platba na základě vystavené faktury s termínem splatnosti (určeno v KS)
 3. platba zálohou – platba na základě vystavené zálohové faktury
 1. V případě prodlení s platbou vyúčtuje prodávající kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
 2. Dnem úhrady faktury je den připsání fakturační částky na účet prodávajícího.
 3. V případě hrubého porušení povinnosti vyplývajících z obchodních podmínek je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny uvedené v dílčí kupní smlouvě, a to zejména: při neodebrání zboží – po uplynutí 30 dnů po doručené výzvě spolu s náklady na skladování.
 4. V případě prodlení s dodáním zboží z důvodu na straně prodávajícího, vyjma případů uvedených v KS, vyúčtuje kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny nedodaného zboží.
 5. Reklamace
 1. Výrobky si uchovávají své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obale minimálně po dobu 5 let (specifikováno na příslušném obale datem spotřeby).
 2. Výjimkou jsou výrobky se zkrácenou životností.
 3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na výrobky v délce uvedené na každém výrobku – tj. doba trvanlivosti, resp. použitelnosti výrobku. Záruční doba počíná běžet datem výroby a je vyznačena na obalech datem spotřeby.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po dodání do místa určení. V případě zjištění zjevných vad musí kupující sepsat s dopravcem škodní protokol, ke kterému musí být přiložen dodací lit a kopie faktury, týkající se reklamovaného zboží.
 5. Zjevné vady zjištěné při přejímce zboží uplatní kupující u prodávajícího bezprostředně, nejdéle pak 3. kalendářní den ode dne převzetí, přičemž tyto vady nejsou důvodem k odmítnutí převzetí zásilky nebo její části od přepravce a zaplacení kupní ceny.
 6. Závady kvality musí kupující uplatnit ihned po zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
 7. Reklamaci musí kupující u prodávajícího uplatnit písemnou formou ihned po zjištění závad. Kupující je povinen uložit reklamované zboží odděleně a zajistit ho proti dalšímu poškození, či znehodnocení. Do doby vyřízení reklamace prodávajícím nesmí být použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno, v opačném případě nemůže být reklamace uznána. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení reklamace. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila – li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 8. Uplatněná reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti řádně zaplatit kupní cenu.
 9. Reklamace musí být vždy řádně doložena (popisem události, průvodními doklady, protokolem o škodě podepsaným dopravcem, vzorky, fotodokumentací, apod.). Kupující zadává reklamaci na webových stránkách /vyrobce/reklamace/. Řešitel reklamaci přidělí evidenční číslo a kontaktuje zadavatele do 3 pracovních dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. V případě nestandardního zboží nebo ve složitých případech se tato lhůta přiměřeně prodlužuje. Uplatněná reklamace do doby jejího vyřízení neopravňuje kupujícího odstoupit od KS.
 10. Nároky kupujícího se v případech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 11. Vyšší moc
 12. Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti jakéhokoliv vyrovnání kupujícímu v případě zásahu vyšší moci.
 13. Minimální expediční množství
 1. Minimální hodnota expedovaného zboží pro rozvoz dopravou prodávajícího zdarma je po dohodě —– Kč bez DPH.
 2. V případě nepřekročení minimální hodnoty expedovaného zboží je přepravné v rámci ČR stanoveno následujícím způsobem: závoz:

(i) do 50 km – 300,- Kč

 1. do 100 km – 600,- Kč
 2. nad 100 km – 900,- Kč.
 3. Doručování
 4. Písemnosti lze doručovat osobně nebo prostřednictvím přepravců poštovních zásilek, a to na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví KS, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.

2. Písemnost se považuje za doručenou v případě:

a) převzetí adresátem;

b) odmítnutí převzetí doporučeně zaslané zásilky adresátem;

c) v případě nemožnosti doručení doporučeně zaslané zásilky adresátovi na adresu, uvedenou v záhlaví KS nebo na adresu, kterou adresát odesílateli písemně předem sdělí, 3. (třetím) dnem ode dne odeslání písemnosti.

3. Je povinností smluvních stran neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování druhé smluvní straně, jinak platí doručování na adresy uvedené v záhlaví KS. Tato oznamovací povinnost platí i pro změny oprávněných osob dle KS.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Zboží připravené k osobnímu převzetí obdrží kupující v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,00 hod.
 2. Pozor! Většina výrobků je klasifikována jako nebezpečné zboží třídy 3, a to ve smyslu mezinárodní dohody o přepravě „ADR“, „RID“- uvedeno v bezpečnostním listě.
 3. Obchodní podmínky v tomto znění jsou nedílnou součástí každé KS. Podpisem KS vzniká oběma zúčastněným stranám závazek, jehož plněním se obchodní podmínky zabývají. V případě rozporu mezi KS a těmito obchodními podmínkami má přednost úprava v KS.
 4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány před obecným soudem.
 5. Při koupi zboží do 15 tis. Kč je kupující povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti, není- li sjednáno jinak.
 6. Objednávku je možno učinit prostřednictvím mezinárodní počítačové sítě INTERNET a příslušné domény: purlet@teluria.cz
 7. Kupujícímu může být poskytnut dodatečný bonus za podmínek blíže určených v KS . Základní podmínkou je řádné a včasné hrazení ceny objednaného zboží dle KS a plnění KS z hlediska objemu odebraného zboží.
 8. Prodávající je oprávněn ve smyslu ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Tato změna bude kupujícímu ve lhůtě 14 dnů před nabytím účinnosti písemně oznámena na adresu jeho sídla. Kupující je oprávněn ve lhůtě 1 týdne prodávajícímu písemně sdělit na adresu jeho sídla, že s novým zněním obchodních podmínek nesouhlasí. V takovém případě má kupující právo vypovědět KS v jednoměsíční výpovědní době.

V dne

……………………………… ……….……………………..

Prodávající Kupující