ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., IČ: 43420371, se sídlem Skrchov 1, 679 61 Letovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 4055 (dále jen „TELURIA“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro TELURII prioritou.

TELURIA je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné TELURIÍ během Vašeho používání internetových stránek TELURIE (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a TELURIÍ či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů TELURIE (distributoři a specializovaní prodejci), právní povinnosti, oprávněného zájmu TELURIE nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím Internetových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností TELURIE zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (při uzavření kupní smlouvy);
 • Ochrana oprávněného zájmu TELURIE (například provádění průzkumů spokojenosti či zpětné hodnocení kvality řešení podnětů/reklamací);
 • Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (TELURIA může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které TELURIA plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

TELURIA je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od Vás získala:

Osobní údajeÚčely zpracování:
Jméno a příjmeníPlnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Ochrana oprávněného zájmu
Kontaktní adresaPlnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Ochrana oprávněného zájmu
E-mailPlnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností, Ochrana oprávněného zájmu
Telefonní čísloPlnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností, Ochrana oprávněného zájmu
Číslo účtuPlnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČ, DIČPlnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou v TELURII zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci TELURIE a v rámci smluvních partnerů TELURIE, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání výrobků. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení, v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

TELURIA je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte TELURII souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání a neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

V případě, že se stanete zákazníkem TELURIE či některého ze smluvních partnerů TELURIE budou Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, telefon, e-mail] poskytnuty agentuře pro výzkum zákaznické spokojenosti, a to pro účely výzkumu zákaznické spokojenosti.

Můžete být také kontaktováni (agenturou pro výzkum zákaznické spokojenosti, nebo zaměstnancem TELURIE) za účelem vyhodnocování kvality vyřízení Vašeho podnětu/stížnosti, v tomto případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři či na telefonické lince, sdělené kontaktní údaje (telefon, e-mail) a případné další osobní údaje související s Vaším podnětem (např. adresa trvalého bydliště apod.). V rámci zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto bodu se jedná o oprávněný zájem TELURIE, proto k takovémuto zpracování není vyžadován Váš souhlas.

Pro účely výzkumu zákaznické spokojenosti nebudete nikdy kontaktováni více než jednou za 6 měsíců. Účast na výzkumu zákaznické spokojenosti i vyhodnocování kvality vyřízení Vašeho podnětu/stížnosti je možné kdykoliv odmítnout.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V TELURII jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů TELURIE, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jedná se o marketingové agentury, agentury pro výzkum zákaznické spokojenosti, poskytovatele webových služeb, auditorské společnosti. Aktuální detailní seznam zpracovatelů Vám rádi poskytneme na vyžádání na adrese: josef.prikryl@teluria.cz

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.


DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je TELURIA povinna jakožto správce osobních údajů tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smluvního vztahupo dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Ochrana oprávněného zájmumaximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat osobní údaje po dobu delší, v souvislosti s konkrétním případem
Správa uživatelských účtů subjektu údajůpo dobu trvání příslušného uživatelského účtu
Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služebpo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*
Účetní a daňové účelypo dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinnostímaximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

* TELURIA je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

TELURIA cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale TELURII nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás TELURIA zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude TELURIA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás TELURIA zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. TELURIA opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že TELURIA zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po TELURII požadovat vysvětlení.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, TELURIA vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to TELURII ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po TELURII požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby TELURIE Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, TELURIE nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů TELURIE. V případě, že TELURIE neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla TELURIE nebo e-mailem na josef.prikryl@teluria.cz. TELURIE si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.