V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., IČ: 43420371, se sídlem Skrchov 1, 679 61 Letovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 4055 (dále jen „TELURIA“), i vybranému smluvnímu partnerovi souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně výrobků TELURIE.


Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany TELURIE informován a poučen o možnosti uplatnit za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů tato práva:

(i) na přístup k osobním údajům;

(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

(iv) na omezení zpracování osobních údajů;

(v) na přenositelnost údajů;

(vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

(vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na: josef.prikryl@teluria.cz

a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany TELURIE jsou dostupné na stránce zásady ochrany osobních údajů.